Apie ISKCON

Tarptautinę Krišnos Sąmonės Bendriją (ISKCON) 1966 metais įkūrė Jo Dieviškoji Malonė A.C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada (Šrila Prabhupada).

ISKCON, plačiau žinomas kaip Harė Krišna judėjimas, visame pasaulyje turi daugiau nei 400 centrų, 60 žemės ūkio bendruomenių, 50 mokyklų ir kitų institucijų.

Šio judėjimo misija yra kelti visuomenės gerovę, mokant žmones Krišnos sąmonės mokslo, kuris yra išdėstytas Bhagavad-gytoje ir kituose senoviniuose šventraščiuose.


Šis mokslas yra gautas per mokinių seką, kuriai pradžią davė Šri Čaitanja Mahaprabhu. Viešpats Čaitanja nužengė į žemę prieš penkis šimtus metų Majapura Dhamoje ir atnešė žmonėms atsidavimo tarnystės Viešpačiui mokslą (krišna bhakti).Jis taip pat supažindino žmones su maha-mantros, išsivadavimo giesmės, kartojimo procesu, kuris yra veiksmingiausias dvasinės savivokos metodas Kali amžiuje. ISKCON'o tikslas – tęsti Viešpaties Čaitanjos misiją, propaguojant Krišnos sąmonę visame pasaulyje.

ISKCON'as yra Gaudija vaišnavų sampradajos atšaka. Sampradaja savo šaknimis siekia Šri Čaitanją ir Madhvačarją, Viešpatį Brahmą ir galiausiai Viešpatį Krišną. Šrila Prabhupada mums atnešė transcendentinį žinojimą, iš amžių glūdumos perduodamą mokinių seka, kurią sudarė ačarjos. Būtentparamparos principas – nenutrūkstama mokinių seka – yra vienas iš pagrindinių ISKCON'o autentiškumo kriterijų.

Šrila Prabhupada sukūrė tokią bendriją, kad kiekvienas, tapęs jos nariu, galėtų lengvai pasiekti tobulumą Krišnos sąmonėje. Savaime suprantama, kad tas, kuris priims Šrilos Prabhupados pamokymus ir dalyvaus ISKCON'o judėjime, gaus visus būtinus nurodymus, reikalingus suvokti Krišną.

Keletas žodžių apie bendrijos vadovavimą. Svarbiausias Tarptautinės Krišnos sąmonės bendrijos administracinis organas yra GBC taryba. Tarybos nariai kartą per metus susirenka Majapure (Indija) - dvasinėje sostinėje, kur svarsto ir planuoja ISKCON'o veiklą, o po to perteikia ir įgyvendina ją regionuose, kur yra įsikūrę dvasiniai centrai arba šventyklos. Kiekvienai šventyklai ir jos bendruomenei vadovauja prezidentas. GBC tarybos nariai reguliariai lanko bendrijos centrus, esančius jų globojamuose regionuose, stebi, kaip laikomasi dvasinių standartų, kaip vykdoma veikla, o taip pat teikia rekomendacijas įvairiais klausimais.

Nuo to laiko, kai įkūrėjas Šrila Prabhupada paliko šį pasaulį, ISKCON'as neturi vadovo viename asmenyje. Šrila Prabhupada nurodė, kad po jo išėjimo lyderiais būtų jo artimiausi mokiniai ir pasekėjai. Jis prašė, kad jie bendradarbiautų ir bendromis jėgomis skleistų Krišnos sąmonę po visą pasaulį. Tai, kad bendrija nepaliaujamai auga, rodo, kad šis Šrilos Prabhupados nurodymas yra vykdomas.

Lietuvoje

Pirmieji vaišnavai Lietuvoje atsirado dar apie 1979 metus. Dauguma jų iki tol domėjosi joga, budizmu. Krišnos sąmonės idėjos Lietuvą pasiekė iš Rusijos, kur jos prigijo jau nuo 1971 m., kai Šrila Prabhupada apsilankė Maskvoje, o taip pat iš tiesioginių Lietuvos kaimynų latvių, kur jau taip pat buvo krišnaitų bendruomenės. Be abejo, dėl 'geležinės užsklandos', Krišnos sąmonės literatūra Lietuvą pasiekdavo nelegaliai. KGB bet kokias religijos apraiškas vertino kaip antivalstybines, todėl jau 1981 m. prasidėjo pirmieji persekiojimai.

Oficialiai Krišnos sąmonės judėjimo pradžia galima laikyti 1980 m. vasario 20 d. kai apie 20 žmonių, dauguma studentų ir moksleivių susibūrė padainuoti Harė Krišna ir pakalbėti apie Bhagavad-gītą. Dauguma šių žmonių vėliau nutolo, kai kas supratęs, kad tai jo nedomina, o kai kas išsigandęs persekiojimų. Visdėlto iniciatyvinė grupė vystė veiklą, organizavo Lietuvoje literatūros spausdinimą rusų kalba ir platinimą visoje Sovietų Sąjungos teritorijoje. Buvo labai tampriai bendraujama su Rusijos vaišnavais. Taip pat buvo išleista keletas laikraštukų ir knygučių lietuvių kalba: 'Harė Krišna', 'Tobulesnis skonis', 'Išsivadavimo beieskant', 'Kartok ir būk laimingas', ir t.t. Dauguma Lietuvos krišnaitų buvo išmesti iš aukštųjų mokyklų, prarado savo darbą, kai kurie buvo priversti emigruoti. 1986 m. 'Perestroikos' laikotarpiu prsidėjo bandymai užregistruoti bendruomenę. Šie bandymai pavyko tik 1989 m., kuomet gruodžio mėn. Religijos reikalų patikėtinis prie LTSR Vyriausybės pagaliau priėmė dokumentus registracijai.

Dar 1987 m. vaišnavai 1 savaitę prieš Lietuvos Laisvės Lygą surengė pirmąsias gatvių eitynes, kurias stebėjo milicija, bet šįkart nieko nesuėmė.

Vilniaus m. Krišnos sąmonės religinė bendruomenė buvo užregistruota 1989 m. gruodžio mėn., Kauno m. religinė bendruomenė užregistruota 1990 m. kovo mėn.


Kaune

Kai nuo 1986 m. padėtis šalyje pradėjo keistis, buvo akivaizdu, kad prasideda naujas etapas, suteikiantis platesnes galimybes skleisti ISKCON'o misiją. Vaišnavai galėjo laisvai spausdinti ir platinti knygas bei giedoti gatvėse, nors kliūtys vis dar atsirasdavo. Tuo metu Kauno bhaktai nuomavosi kambarį Ž. Šančių rajone, ten rinkdavosi ir garbindavo Krišną. Po kurio laiko dėl įvairiausių priežasčių šią vietą reikėjo palikti ir keltis kitur.

1988 m. ryžtingumo ir pasiaukojimo kupini atsidavusieji už savo lėšas nupirko nedidelį pastatą Kaune, Raudonosios Armijos prospekte 37 (tuo metu taip vadinosi Savanorių prospektas), netoli centro. Nors tai nebuvo oficialiai įregistruotos įstaigos ar organizacijos nuosavybė, tai vis tik buvo pirmas pastatas tapęs Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos nekilnojamuoju turtu TSRS. Netrukus persikėlę į nuosavą šventyklą atsidavusieji visiškai legaliai ir nebesislėpdami pradėjo spausdinti knygas, o 1989 m. Kaune, lietuvių bhaktų grupei grįžus iš pirmojo vizito į Indiją, dalyvaujant dvasiniam mokytojui, Jo Šventenybei Prabhavišnu Svamiui, surengė pirmąją Sovietų teritorijoje Ratha-Jatrą. Žinantys kokie tai buvo laikai, gali suprasti, jog visa tai buvo neįtikėtina.

1990m. buvo oficialiai įregistruota Kauno m. Krišnos Sąmonės religinė bendruomenė, kiek vėliau instaliuotos Šri Šri Nitai Gaura Čandros Dievybės, anksčiau įsigytame pastate. Judėjimas sparčiai plėtėsi, buvo pradėta intensyvi pastato rekonstrukcija (didinant jį). Tai kas buvo padaryta galime matyti ir dabar Savanoriu pr 37, Kaune.

Mūsų dvasinių globėjų - Jų Šventenybių Nirandžana Svamio ir Bhakti Čaitanja Svamio palaiminimais, buvo pradėtas ruošti, ir vykdyti naujos didesnės šventyklos, esančios šventyklos kieme, projektas, apie kurį jūs galite paskaityti skyrelyje „Projektas".

Tikslai

Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos bendra misija yra skleisti Krišnos Sąmonę, kad visos gyvos būtybės Žemėje: žmonės ir kiti judantys bei nejudantys padarai - užsiimtų tarnyste Šri Krišnai pagal savo galimybes.

ISKCON'o įkūrimo metu, 1966 metų liepos mėnesį Niujorko mieste, Šrila Prabhupada suformulavo septynis teiginius, nusakančius Krišnos Samonės judėjimo tikslus:

• Sistemingai propaguoti dvasinį žinojimą plačiai visuomenei ir šviesti visus žmones apie dvasinio gyvenimo metodus tam, kad atstatyti gyvenimo vertybes ir pasiekti tikrą vienybę ir taiką pasaulyje.

• Propaguoti Krišnos Sąmonę, kokia ji yra apreikšta Bhagavad Gitoje ir Šrimad Bhagavatam.

• Suartinti organizacijos narius ir atvesti juos arčiau Krišnos, pirminės būtybės, ir tokiu būdu išugdyti idėją, kad kiekviena siela yra Dievo (Krišnos) dalelytė.

• Mokyti ir skatinti sankirtanos judėjimą kongregacinio Švento Dievo Vardo kartojimo, kurio mokė Viešpats Šri Čaitanja Mahaprabhu.

• Pastatyti judėjimo nariams ir visai visuomenei šventą transcendentinių žaidimų vietą, skirtą Krišnos Asmenybei.

• Suartinti judėjimo narius tam, kad išmokyti juos paprastesnio ir natūralesnio gyvenimo būdo.

• Tam, kad pasiekti aukščiau išvardintus tikslus, spausdinti ir platinti laikraščius, žurnalus, knygas ir kitus leidinius.