Žodynėlis


Ačarya - tas, kuris moko savo pavyzdžiu; dvasinis mokytojas.

Ačintya-bhedabheda-tattva - Dievo ir Jo energijų „nesuvokia­mos vienovės ir skirtybės" doktrina, kurią skelbia Viešpats Cai­tanya.

Ačyuta - nepatiriantis nuopolio. Agnis - ugnies pusdievis.

Agnihotra-yajna - iškilminga deginamoji auka, atnašaujama pa­gal Vedų ritualus.

Ahankara - netikras ego, dėl kurio siela klaidingai tapatina save su materialiu kūnu.

Ahimsa - prievartos nenaudojimas.

Akarma - „neveikimas"; pasiaukojimo veikla, nesukelianti jokio atoveikio.

Ananda - dvasinė palaima.

Apara-prakrti - Viešpaties žemesnioji, materiali energija (mate­rija).

Arčana - dievybių - vigrahos garbinimo metodika.

Arča-vigraha - Dievo forma, apreikšta per materijos pradmenis, pvz. Krsnos piešinys ar skulptūra, garbinama namuose arba šventykloje. Būdamas tokios formos, Viešpats asmeniškai pri­ima Savo bhaktos garbinimą.

Aryas - civilizuotas Vedų kultūros pasekėjas; tas, kurio tikslas - dvasinė pažanga.

Asura - asmenybė, priešiškai nusistačiusi tarnybos Viešpačiui at­žvilgiu.

Ašramai - keturi dvasinio gyvenimo skyriai pagal Vedų socialine sistemą: brahmacarya (studijų metai), grhastha (šeiminis gyve­nimas), vdnaprastha (atsiskyrimas), sannydsa (atsižadėjimas).

Aštanga-yoga - „aštuonių pakopų kelias", kurį sudaro yama, ni-yama (dorovinė praktika), asana (kūno pozos), pranayama (kvė­pavimo kontroliavimas), pratyahara (juslių atitraukimas), dharana (proto nuraminimas), dhyana (meditacija) ir samadhi (gili širdyje glūdinčio Višnu kontempliacija).

Atma - savasis „aš". Atma gali nurodyti kūną, protą, intelektą ar­ba Aukščiausiąjį „Aš". Tačiau įprastinė žodžio atma prasmė - individuali siela.

Avatara - „nužengiantis"; visiškus ar dalinius įgaliojimus turinti Dievo inkarnacija, kuri su tam tikra misija nužengia iš dvasi­nės karalystės.

Avidya - neišmanymas.

Bhagavanas - „tas, kuris valdo visus turtus ir galybę"; Aukščiau­sias Viešpats - grožio, galios, šlovės, turtų, žinojimo ir atsiža­dėjimo šaltinis.

Bhakta - pasiaukojęs Viešpaties pasekėjas.

Bhakti - pasiaukojimo tarnyba Aukščiausiam Viešpačiui.

Bhakti-yoga - jungtis su Aukščiausiu Viešpačiu per pasiaukoji­mo tarnybą.

Bhakti-rasamrta-sindhu - pasiaukojimo tarnybos vadovėlis, ku­rį šešioliktame amžiuje sanskrito kalba parašė Srlla Rūpa Go­svamis.

Bharata - senovės Indijos valdovas, kurio palikuonys - Pandavos.

Bhava - ekstazė; bhakti pakopa, tuoj po kurios pasireiškia tyra meilė Dievui.

Bhišma - kilnusis karvedys, garbinamas kaip Kuru dinastijos se­nolis.

Brahma - pirma visatos būtybė; Viešpaties Višnu nurodymu Brahma kuria visas visatos gyvybės formas ir valdo aistros gu­ną.

Brahmačaris - Vedą socialinėje sistemoje (žr. Ašramos) mokinys, besilaikantis celibato.

Brahma-jigjasa- (džigjasa)klausimai iš dvasinio žinojimo srities.

Brahmajyoti - (bramhadžioti)dvasinis spindėjimas, skleidžiamas transcendenti­nio Viešpaties Krsnos kūno ir apšviečiantis dvasinį pasaulį.

Brahmaloka - Viešpaties Brahmos buveinė, aukščiausia šio pa­saulio planeta.

Brahmaną - išmintingiausios žmonių klasės atstovas Vedą visuo­menės sistemoje, kuri dalijama į keturis skyrius pagal veiklos pobūdį.

Brahmanas - (1) individuali siela; (2) beasmenis visa persmel­kiantis Aukščiausiojo aspektas; (3) Aukščiausias Dievo Asmuo;(4) mahat-tattva, visuminė materijos substancija.

Brahma-samhita - Viešpaties Brahmos maldų Viešpačiui Krsnai tekstas, Viešpaties Caitanyos Mahaprabhu atrastas Pietų Indijo­je.

Buddhi-yoga - termino bhakti-yoga (pasiaukojimo tarnyba Krs­nai) variantas, kuris rodo, kad ji daugiausia remiasi intelektu (buddhi).

Čaitanya-čaritamrta - Šri Caitanyos Mahaprabhu eiliuota bio­grafija, kurią šešiolikto amžiaus pabaigoje bengalų kalba sudė­jo Krsnadasa Kaviraja.

Čaitanya Mahaprabhu - Viešpaties Krsnos inkarnacija Kali am­žiuje. Penkiolikto amžiaus pabaigoje Jis atėjo į NavadvTpą (Va­karų Bengalija) ir įvedė yuga-dharmą (pirmapradį religijos įs­tatymą, skirtą mūsų amžiui) - kolektyvinį šventų Dievo vardų giedojimą.

Čandala- šunėdis, neliečiamasis.

Čandra - pusdievis, viešpataujantis Mėnulyje (Candralokoje). Caturmasya - askezės, atliekamos liūčių sezono metu Indijoje.

Deva - pusdievis ar dieviška asmenybė.

Dharma - (1) religijos principai; (2) amžina prigimties pareiga (t.y. pasiaukojimo tarnyba Viešpačiui).

Dhyana - meditacija.

Dvapara-yuga - žr. Yuga.

Gandharvos - dangaus pusdieviai dainiai ir muzikantai. Garbhodakasayi Višnu - žr. Purusa-avataros. Garuda - žmogus-paukštis, Viešpaties Višnu nešėjas. Goloka - Krsnaloka, amžinoji Viešpaties Krsnos buveinė. Gosvamis - svamis, tas, kas pajėgia visiškai suvaldyti savo jus­les.

Grhastha - vedęs vyras, gyvenantis pagal Vedų socialinės siste­mos normas.

Gunos - trys „modusai", materialaus pasaulio savybės; dorybė, aistra ir neišmanymas. Guru - dvasinis mokytojas.

Indra - aukščiausias dangaus valdovas ir lietų valdanti dievybė. Yajna - auka.

Yamarąja- (Jamardža) pusdievis, baudžiantis nusidėjėlius po mirties. Yoga - dvasinė disciplina kaip susijungti su Aukščiausiuoju.

Yoga-maya - vidinė, dvasinė Viešpaties energija.

Yuga - „amžius". Yra keturios cikliškai pasikartojančios yugos: Satya-yuga, Treta-yuga, Dvapara-yuga ir Kali-yuga. Slenkant amžiams nuo Satyos iki Kali, religija ir gerosios žmogaus sa­vybės palengva sunyksta.

Jiva (jivatma) - (dživa0amžina individuali siela. Jnana- transcendentinis žinojimas.

Jnana-yoga - (gjana) dvasinės realizacijos kelias, kai tiesa ieškoma spe­kuliatyvios filosofijos pagalba. Jnanis - tas, kas eina jhana-yogos keliu.

Kala - laikas.

Kaii-yuga - ,,kivirčų ir veidmainystės amžius". Prasidėjo prieš penkis tūkstančius metų, trunka 432 000 metų. Žr. Yuga.

Karma - materiali veikla, užtraukianti atoveikį.

Karma-yoga - Dievo pažinimo kelias, paskiriant Jam savo darbo vaisius.

Karmis - tas, kas užsiėmęs karma (karmine veikla); materialis­tas.

Krsnaloka - aukščiausia Viešpaties Krsnos buveinė. Ksirodakašayi Višnu - žr. Purusa-avataros. Kuru - Kuru palikuonys, arba Dhrtarastros sūnūs, priešiški Pan-davoms.

Lila - transcendentinė pramoga, Aukščiausio Viešpaties žygiai.

Loka - planeta.

Maha-mantra - „didžioji mantra"": Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Ra­ma, Hare Hare.

Mahatma - „didi siela"; išsivadavusi asmenybė, visiškai įsisąmo­ninusi Krsną.

Mahat-tattva - visuminė materijos energija.

Maya - iliuzija; Aukščiausio Viešpaties energija, klaidinanti gy­vąsias esybes, verčianti užmiršti savo dvasinę prigimtį ir Dievą.

Mayavadis - impersonalistas.

Mantra - transcendentinis Vedų himno garsas.

Manu - pusdievis, žmonijos tėvas.

Mukti - išsivadavimas iš materialios būties.

Muni - išminčius.

Naiškarma - termino akarma variantas.

Narayana - keturrankis Viešpaties Krsnos pavidalas, viešpatau­jantis Vaikunthos planetose; Viešpats Višnu.

Nirguna - be atributų ar savybių; kalbant apie Aukščiausią Vieš­patį, terminas pažymi, kad Viešpats neturi materialių savybių.

Nirvana - laisvė nuo materialios būties.

Om (omkara) - šventas skiemuo, atstovaujantis Absoliučiai Tie­sai.

Pandavos - penki karaliaus Pandų sūnūs: Yudhisthira, Bhima, Ar­juna, Nakula ir Sahadeva.

Pandu - Dhrtarastros brolis ir brolių Pandavų tėvas.

Paramatma - Supersiela, lokalizuotas Aukščiausio Viešpaties as­pektas; vidujis liudininkas ir vadovas, lydintis kiekvieną sąly­gotą sielą.

Parampara - mokinių seka.

Prakrti - energija arba gamta.

Pranayama - kvėpavimo kontrolė kaip yogos tobulėjimo priemo­nė.

Prasadam - pašventintas maistas; maistas su pasiaukojimu pasiū­lytas Viešpačiui Krsnai.

Pratyahara-juslių atitraukimas kaip yogos tobulėjimo priemo­nė.

Prema - tyra, spontaniška pasiaukojama meilė Dievui.

Prtha - Kunti; karaliaus Pandų žmona ir Pandavų motina.

Puranos - aštuoniolika istorinių priedų Vedoms.

Puruša - „besimėgaujantis subjektas"; individuali siela arba Auk­ščiausias Viešpats.

Puruša-avataros - pirminės Viešpaties Višnu ekspansijos, kurian­čios, saugojančios ir naikinančios materialias visatas. Karano-dakašayl Višnu (Maha-Višnu) guli Priežasčių Vandenyne ir iš­kvepia nesuskaičiuojamą daugybą visatų; Garbhodakasayi Viš­nu įeina į kiekvieną visatą ir kuria įvairovę; Kslrodakašayl Viš­nu (Supersiela) įeina į visų sukurtų būtybių širdis ir kiekvieną atomą.

Raja-guna - (radža) aistros guna.

Rakšasos - demonų žmogėdrų rasė.

Rama - (1) Viešpaties Krsnos vardas, reiškiantis „visų malonumų šaltinis"; (2) Viešpats Ramacandra, Krsnos inkarnacija - idea­lus teisusis karalius.


Rūpa Gosvamis - vienas iš šešių Vrndavanos gosvamių, svar­biausių Šri Caitanyos Mahaprabhu pasekėjų, jų vadovas.

Sac-čid-ananda- (sat-čit-ananda) amžinybė, palaima ir visiškas žinojimas.

Sadhu - šventasis, arba Krsną įsisąmoninusi asmenybė.

Saguna - „turintis atributus arba savybes"; kai kalbama apie Aukš­čiausią Viešpatį, terminas pažymi, kad Jis turi dvasines, trans­cendentines savybes.

Samadhi - transas, visiškas panirimas į Dievo sąmonę.

Samsara - materialaus pasaulio gimimo ir mirties ratas.

Sanatana-dharma - amžinoji religija (prigimtis), pasiaukojimo tarnyba.

Šankara (Šankaračrya)- įžymus filosofas, įtvirtinęs advaitos (nedualizmo) doktriną, akcentuojančią neasmenišką Dievo pri­gimtį ir visų sielų tapatybę su nediferencijuotu Brahmanu.

Sankhya - (1) analitinis materijos ir dvasios skyrimas; (2) pasiau­kojimo tarnybos kelias, kurį aprašė Viešpats Kapila, Devahūti sūnus.

Sanklrtana - kolektyvinis Dievo šlovinimas, ypač giedant šven­tą Jo vardą.

Sanyasa - pasaulio atsižadėjimas, skirtas dvasinei kultūrai vys­tyti.

Sanyasi - žmogus, atsižadėjęs pasaulio.

Šastra - apreikštieji raštai; Vedų raštai. Satya-yuga - žr. Yuga. Sattva-guna - dorybės guna.

Šiva - pusdievis, kontroliuojantis materialią neišmanymo guną (tamo-guną) ir naikinantis materialų kosmosą.

Smaranam - pasiaukojamas (Viešpaties Krsnos) atminimo pro­cesas, viena iš devynių pagrindinių bhakti-yogos formų.

Smrti - apreikštieji raštai, Vedų priedai, p'vz. Purdnos.

Šravanam - klausymasis apie Viešpatį, viena iš devynių pagrin­dinių pasiaukojimo tarnybos Viešpačiui formų.

Šrlmad-Bhagavatam - Purana, arba istorija, kurią Vyasadeva specialiai užrašė tam, kad būtų galima giliai suvokti Viešpatį Šri Krsną.

Šruti - Vedos.

Šūdra - darbininkų klasės atstovas Vedų visuomenėje, kuri dali­jama į keturis skyrius pagal veiklos pobūdį.

Svami - tas, kuris pajėgia visiškai suvaldyti savo jusles; žmo­gus, atsižadėjęs pasaulio.

Svargaloka - materialios dangaus planetos, pusdievių buveinės. Svarūpa - pirminė dvasinė forma arba konstitucinė sielos padė­tis.

Tama-guna - neišmanymo guna. Treta-yuga - žr. Yuga.

Upanišados - 108 filosofiniai traktatai, įeinantys į Vedas.

Vaikunthos - amžinos dvasinio pasaulio planetos.

Vaišya - prekijų ir žemdirbių klasės atstovas Vedų visuomenėje, kuri dalijama į keturis skyrius pagal veiklos pobūdį.

Vaišnava - Aukščiausio Viešpaties bhakta.

Vanaprastha - žmogus, atsisakęs šeiminio gyvenimo, kad galė­tų praktikuoti didesnį atsižadėjimą pagal Vedų visuomenės sis­temos normas.

Varnašrama-dharma - Vedų socialinė sistema, organizuojanti vi­suomenę į keturis skyrius pagal veiklos pobūdį ir keturis dva­sinius skyrius (varnas ir dšramas)

Vasudeva - Viešpaties Krišnos tėvas.

Vasudeva- taip pat naudojamas kaip Krišnos vardas nurodantis į Krišną kaip Vasudevos sūnų.

Vedanta-sūtra - Vyasadevos parašytas filosofinis traktatas, susi­dedantis iš trumpų aforizmų ir išreiškiantis Upanišadų ir Vedų esmę.

Vedos - keturi pirminiai šventraščiai (Rg, Sama, Atharva ir Ya­jur).

Vidya - žinojimas, matymas.

Vikarma - darbas, prieštaraujantis šventraščių nurodymams; nuo­dėmingas veiksmas.

Virat-rūpa, arba Višva-rūpa - Aukščiausio Viešpaties visatos pa­vidalas.

Višnu - Dievo Asmuo.

Višnu-tattva - Dievo statusas, arba kategorija.

Vyasadeva - Vedų sudarytojas ir Purdnų, Mahdbhdratos bei Ve­ddnta-sūtros autorius.

Vrndavana - transcendentinė Viešpaties Krsnos buveinė, dar va­dinama Goloka Vrndavana arba Krsnaloka. Vrndavanos miestas Mathuros apygardoje (Uttar Pradešas, Indija), kur prieš penkis tūkstančius metų nužengė Krsna, yra dvasinio pasaulio buvei­nės manifestacija žemėje.